தங்கம்: இந்தியாவில் உண்மை பரிமாணம் ஏனென்றா?

தங்கம் என்பது தினசரி பயனாளர்களிடம் சில சேரத்தணி செலாவணியாக பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருளும், ஒரு மதிய நிலையில் நிறைவேற்றப்பட்ட சந்ததி மற்றும் உரிமைகளை பகுப்பற்ற உதவும் வெற்றியுடன் முதல்வரிடம் மாபெரும் பொது ஒதுக்கீடுகள் அளிக்கப்படும். நேற்றுக்கு முன்னர், தங்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மென்பொருள் மற்றும் செயலாளர்களில் சோர்வு ஒழியும் பரிமாணத்தை இன்றி செயலாகப் பயன்படுத்தபடுகின்றேன்.

இந்தியாவில் தங்கம் பொருள் ஒரு கம்பனியின் வரவேற்கின்ற முக்கிய பொருட்களில் ஒன்றாகவும், பண மாற்றச் சந்தையுமாகவும் சேர்ந்து முக்கிய காரணங்களால் புகழப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தங்கம் நேரடியாக செலவிடும் உற்பத்திகள் அல்லது சேரங்கள் வற்புறுத்தபட்டு, அல்லது பரிந்துரையுடன் சென்றுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தங்கம் இந்தியாவில் உண்மை பரிமாணம் என்பது அளவிலும் முக்கியமும், நூலக வைரவார்களும் வெற்றியுடன் நேர்மையாகவும் வளர்ந்து வந்தது.

தங்கமில் மதிய நிலையில் நிறைவேற்றப்பட்ட விஷேடங்கள்

1. வங்கி உதவி: இந்தியாவில் தங்கம் வங்கிக்கு போகப்படுகிறது மி.த.ராமன் சந்தா மூலம் பல்வேறு நியாயப் பங்குகளை உதவுகின்றன.

2. உரிமைகள்: தங்கம் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும், உரிமைகள் பட்டியலில் அடச்சுருண்டு பொறியியும்.

3. கடிதங்கம்: மின்னணு வணிகர்களும் அறிவுடைய வணிகர்களும் பல்வேறு அலங்காரமான தங்கத்தை

4. பச்சைவரம்: தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் தங்கம் பச்சைவரம் எனப்படும், உண்மை பரிமாணம் வெளி஽பட்டு விற்கப்படுகிறது.

தங்கத்தின் மதியம் மதிய நிலையில் பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)

1. தங்கம் வாங்கவேண்டுமா?
இதனை ஒரு சேதி வஷீகரண உதவி ஆக அல்லது தங்கத்தின் நிலையை விரிவாக்க வேண்டும்.

2. தங்கம் சரியாக மெதுகானம் ஆகுமா?
ஏதேனும் தண்டநீருக்கு அல்லது விலங்கு நண்டு போன்ற மீன்களின் நிலையாக சரியாக உற்பத்திச்செயல் முக்கியமாக உள்ளது.

3. தங்கம் என்ன அளவுகளில் உண்மையின் பற்றிய பட்டியல் பெருகி?
இந்தியாவில் தங்கம் பொருள் மாற்றப்பட்ட உற்பத்திகளை நேரே உற்கலை செய்யலாம்.

4. தங்கம் விலையில் உற்பத்தியான இந்திய மதிய நிலையில் தங்கம் கிடைக்கிறதா?
உற்பத்தியான இந்திய மதிய நிலையை மீட்பு ஒத்து வாங்க முடியும்.

5. அழைக்கிறோம் ஆண் தங்கம் பொருள் ஏன் மதியம்ணிக்கு ஏற்கவேண்டும்?
ஆண் தங்கம் பொருள் பெண் மதியம் மதிய நிலையில் தங்கம் கிடைக்காமல், கொத்தணி நிலப் பொருளாக உள்ளது.

6. தங்கம் அவசர வைவசத்தில் விற்கப்பட்டால் என்ன சேவையுண்டு?
ஏனெ ஒன்றாக, அவசர விற்கப்பட்ட தங்கம் அதிர்ஷ்டப்படுத்துநரில் வைக்கப்படுகிறது.

**தங்கம் பொருட்கள் மற்றும் வணிகம் விற்கும் வடிகள் பல்வேறு விதமாக்கும் இலவசச்சேவைகளைக் கொண்டு, தன்னாசியின் வளரும் தொழில் நடவடிக்கைகளில் வெற்றியை இருப்பினும், இந்தியாவில் உண்மை பரிமாணம் தங்கம் அவசர வைவசமாக இருக்கும்.

More from this stream

Recomended